[AppleMusicPro 蘋果專業音樂軟件教學] - 馮曦妤 陽光雨 [Chord譜]

曲: 陳光榮  詞: 馮翠樺  編曲: 陳光榮    Key: D    4/4   D       G       A        Bm Woo… G                       D ( )風雨總會停 ( )亂世變太平  G             A              D ( )有我共(你)一起見(證)  D                  G ( )都不緊要 ( )跌碰總少不了  A              Bm ( )要看開些(少) G                       D ( )不快要大叫 ( )樂共苦差很少   G            A               D ( )扭轉兩(者)只需數(秒)       D           A           Bm Bm7 新(聞) 又(報)導誰輕(生)( )             G           A              D   B 誰沒信(心) 困(境)之中鬥(爭)( )             G       A      F#m        B 若放棄(當)個(人) (真)的太(笨)  G                         A (怎)可作不必要犧(牲)              D         A             Bm Bm7 走得過(癮)  剩(低)幾個傷(心)( )             G           A              D  B 如若你(肯) 似(金)剛般變(身)( )             G        A     F#m         Bm           Em 面對滿(天)責(任) (打)不死摔(不)跌踩不(沉)           A          D 重拾(你) 身(份) G       A        Bm Woo… G                       D ( )風雨總會停 ( )亂世變太平 G             A               D ( )擔心太(多)影響致(興)       D           A           Bm Bm7 新(聞) 又(報)導誰輕(生)( )             G           A              D   B 誰沒信(心) 困(境)之中鬥(爭)( )             G       A      F#m        B 若放棄(當)個(人) (真)的太(笨)  G                         A (怎)可作不必要犧(牲)              D         A             Bm Bm7 走得過(癮)  剩(低)幾個傷(心)( )             G           A              D  B 如若你(肯) 似(金)剛般變(身)( )             G        A     F#m         Bm           Em 面對滿(天)責(任) (打)不死摔(不)跌踩不(沉)           A          D 重拾(你) 身(份) G       A        Bm Woo… G                       D ( )風雨總會停 ( )亂世變太平 G             A               D ( )有我共(你)一起見(證) D           G            A           B m Woo… G                                        D                ( )This is nothing strange ( )I can spread my wings G     A     D ( )( )for you